«Electron transfer photosensitised cycloreversion of exetanes.»